english deutsch svenska

Tänkar-stilar från ett autistiskt perspektiv

Det icke-autistiska tänkandet uppfattar sig självt som en helhet, det lever inom språket och använder ett helt universum av historiskt framväxta koncept för att förstå sig självt och världen, och för att kunna kommunicera med andra.

Workshop ”autistiska färdigheter” är workshops för att lära sig något om autism. Din egen erfarenhet och kunskap möter andra autisters insikter. I motsats till möten med icke –autistiska personer så kan du, som autistisk person, när du träffar autistiska människor spegla dina erfarenheter i deras. Detta är också en passande utgångspunkt för forskning om autistiskt tänkande, sin egen och andras.

Erfarenheter av autistiskt tänkande

När jag började att intressera mig för filosofi, som ung, så insåg jag att ”normalt” tänkande baseras framför allt på språket. Men mitt tänkande har två olika lägen som tydligt skiljer sig från varandra; men jag kan byta mellan dem. Ett av dessa lägen är ett språkligt läge och det är strukturerat och analytiskt – långt från känslor och sammanhang/mening. Det andra läget är baserat på perception, perception utan sak, ett kontinuerligt flöde av form, färger och ljud. De överlappar varandra utan skarv, förändras från stund till stund och är kopplade till varandra genom ett associativt nätverk; färger med ljud, form med lukt osv. Mitt språkligt baserade tänkande plockar upp olika aspekter av denna storm av perceptioner och kopplar ihop dem med begrepp. På detta sätt skapas en värld av begrepp och mening. Jag vet detta eftersom jag känner till situationen när det språkligt baserade tänkandet slutar att fungera och jag upplever mig befinna mig mitt i en storm av former, färg och ljud som inte bildar något med mening. Då är jag inte bara inne i denna storm utan en del av den. Att samtidigt tänka i dessa två lägen blev ofta övermäktigt för mig tills jag lärde mig hur jag skulle hantera det på ett bra sätt – med hjälp av mina matematiska studier. Innan hade jag en känsla av att leva i båda världar men bara halvdant – jag uppfattade mig själv som misslyckad. Men numera så upplever jag att leva i två världar som berikande i mitt liv och som en stor tillgång.

Under samma tid som jag lärde mig själv hur jag skulle hantera min autistiska värld så träffade jag mer än tusen autistiska människor. Cirka 800 autistiska personer deltog i 120 workshops ”autistiska färdigheter” som jag var samtalsledare för och agerade då som moderator. I dessa workshops så gjorde jag upptäckten att autistiskt tänkande kan skilja sig mycket från person till person. Både autistiskt och icke-autistiskt tänkande ser jag som ett spektrum där det autistiska spektra har större variationer. Jag tror att dessa spektra inte överlappar varandra men kan påminna om varandra. Olika typer av autistiskt tänkande skiljer sig från varandra beroende på vilka perceptions kanaler som dominerar och hur de är länkade till varandra och om analytiskt eller associativt tänkande ligger i förgrunden osv. Trots dessa skillnader så kan det autistiska spektrumet bilda grupper av tänkarstilar – där varje grupp är ett eget spektrum. Dessa olika tänkarstilar har jag insett existerar då de återkommer under alla workshops. Den erfarenhet jag har av detta passar bra ihop med de neurobiologiska forskningen där man har sett indikationer på hur den autistiska hjärnan utmärker sig; områden av perceptions processer är kopplade med större täthet samtidigt som mindre starka kopplingar finns till områden där språk processer sker (och motoriska funktioner); alltså separerat tänkande.

Separerat tänkande

nligt min erfarenhet med min egen perception så är den organiserad på ett associativt sätt. Det varseblivna utgör ett nätverk av kopplingar som baseras på likheter; likheter i form, färg, ljud och liknande. Detta nätverk är inte statiskt utan mycket dynamiskt. Det förändras hela tiden. Som ständigt pågående kaskader så flyter det löst sammankopplade varseblivna omkring eller bort. Jag är säker på att alla autistiska människor känner till detta sätt att tänka. Jag vet inte om alla uppfattar detta så medvetet som jag själv gör. Men jag är säker på att varje autistisk människa kan medvetet komma åt sitt perceptionella tänkande. Detta har jag sett i mina workshops. Språkligt tänkande är baserat på koncept, struktur som permanent transformerar det föränderliga i perceptionen till fasta objekt. Det är analytiskt och självsäkert. Det visar upp en självsäker värld bestående av objekt och en egenskapad individualitet som benämns som ”jag”. Perceptionellt baserat tänkande är alltid öppet, det är inte någon uppdelning av vad som är inuti och vad som är utanför en själv: det egna jaget upplevs som diffust och som en del av det varseblivna. Språket bygger ett nätverk av inter-relaterade betydelser som ligger som en fast struktur över det evigt föränderliga nätverk av perceptions associationer. När autistiska människor, som separata tänkare, kan uppfatta sitt nätverk av perceptions baserade associationer så är det för icke-autistiska personer, s.k. sammanflätande tänkare, så att detta nätverk löses upp bakom den språkligt baserade verkligheten.

Våra workshop erfarenheter är karakteriserade av det faktum att deltagarna relaterar till varandra på ett öppet sätt, utan värderingar, intresserat och reflekterande – om de uppfattar denna kommunikativa miljö som säker. Säker innebär säker från missförstånd, gömda tolkningar (men möjliga att käna av subtilt) mening och irritationer. Med dessa givna förutsättningar är de öppna för varandra i en dubbel bemärkelse; öppen för att bli sedd av andra och öppen för att ta in vad andra ger dem. På detta sätt så är det möjligt för autistiska människor att utbyta sina erfarenheter och att integrera andra autistiska människors erfarenheter till sina egna erfarenheter. Något som är mycket svårt att åstadkomma inom andra (icke-autistiska) kommunikationsmiljöer. om konversation så är utbytet av erfarenheter till största delen organiserad i ett associativt sätt. Det är relaterat till hur deltagaren tänker, hans tanketyp. Inom en associativ kommunikations miljö så kan dessa sätt att tänka relatera till varandra och skapa kontakt. Öppenheten och den öppensinnade miljön som skapas vid workshops visar att autistiska människor inte uppfattar sig som individer med väl definierade gränser. I den associativt strukturerade konversationen så kan du märka deras direkta tillgång till perceptions baserade tänkandet.