english deutsch svenska

Autistiska färdigheter

Att lära sig förstå sitt eget specifika autistisk sätt att tänka och autistiska sätt att varsebli bör vara en del i varje autistisk persons utbildning.

Mars 2020 Konceptet och webbsidan av SIAM-workshopar är färdiga och uppkopplada: Webbsidan SIAM-Workshops (tyska)

Erfarenheten när det gäller autistiska människor visar tydligt på en mindre vanlig profil på styrkor och svagheter. Sättet som autistiska människor tänker, varseblir och känner är helt annorlunda jämfört med majoriteten. Dessa skillnader kan upplevas som subtila och svåra att förstå, då de existerar inom tänkandets och förnimmandets processer. Även för autistiska personer själva så är de svåra att förstå. I vilket fall som helst så är dessa skillnader i det autistiska tänkandets och förnimmandets processer mycket grundläggande och bör inte underskattas.

Autistiska människor växer vanligtvis upp inom en icke-autistisk miljö; med sina familj, lekskolan, skolor, vänner och arbetsplats. I alla dessa miljöer förväntar man sig en viss uppsättning av varseblivande och tänkande, som inte inkluderar autistiska människor. Icke-autister lär sig automatiskt från sina likar hur man ska förstå och utveckla sitt tänkande och sätt att uppfatta omvärlden och hur man ska förhålla sig till den på ett bra sätt – autistiska människor har inte den möjligheten att lära sig om sin egen specifika sätt att tänka och hur man ska utveckla det. De saknar människor som liknar dem själva som de kan spegla sig i och utvecklas med. På detta sätt kan autism verkligen anses som en utvecklingsstörning, en utvecklingsstörning som orsakas av den icke-autistiska miljön som autistiska människan lever i. Som en konsekvens måste varje autistisk person själv hitta sitt sätt att utveckla sina förmågor och potential. Ofta tar detta många år. Autistiska människor har ofta hunnit bli relativt gamla innan de nått samma sociala mognadsnivå som icke- autistiska människor nått redan som tonåringar.

Deras icke-autistiska miljö förväntar sig att autistiska människor visar upp ett sätt att tänka och förstå sin omvärld som inte stämmer överens med hur de fungerar. Omgivningen bortser ifrån att de autistiska personerna fungerar på annorlunda sätt. Detta är anledningen till att många autister upplever att de har problem och är isolerade. När de saknar människor att spegla sig i som fungerar som de själva så blir de sena i sin utveckling och har en tuff start i vuxenlivet; en svårighet bara ett fåtal lyckas överkomma. Att ha bra kunskap om sitt eget sätt att tänka och varsebli är viktigt för en autistisk människa för att kunna få ett bra liv.

Det är dags att börja om; dags för de icke-autistiska att börja lära sig förstå hur autistiska människor tänker och upplever sin omvärld och låta autistiska människor kunna dra nytta av detta. Att ha möjlighet att lära sig om sitt eget specifika sätt att tänka och fungera måste bli en del av autistiska människors utbildning, både i skolan och vidare i livet. Detta inkluderar också kunskapen om sitt eget mer specifika sätt att tänka och sina egna autistiska färdigheter och potential.